Zakres usług

Prawo Karne i Prawo Wykroczeń:


 • obrona we wszystkich stadiach postępowania (przygotowawczego, sądowego)
 • sprawy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
 • sprawy o odroczenie wykonania kary, przedterminowe zwolnienie i przerwę w wykonaniu kary,
 • reprezentowanie interesów pokrzywdzonych – występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych oraz powodów cywilnych.


Prawo Cywilne:


 • sprawy o zapłatę,
 • sprawy o odszkodowania za szkody komunikacyjne i błędy w sztuce lekarskiej,
 • dochodzenie odszkodowań z oc i ac,
 • dochodzenie zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę,
 • dochodzenie roszczeń za szkody na osobie (uszkodzenia i urazy ciała) oraz za szkody na mieniu,
 • odszkodowania i wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • prowadzenie spraw z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaży, dostawy, komisu, dzieło,
 • dochodzenie roszczeń z umowy sprzedaży, umowy zlecenia, umowy o roboty budowlane i innych umów cywilnoprawnych,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • sprawy dotyczące prawa spadkowego np. stwierdzenie nabycia spadku, nieważność testamentu, niegodność dziedziczenia, dział spadku,
 • sprawy dotyczące nieruchomości np. zasiedzenie, ochrona własności, rozgraniczenie, ustanowienie służebności drogi koniecznej,
 • windykacja należności,


Prawo Rodzinne i Opiekuńcze:


 • prowadzenie spraw o rozwód i separację,
 • podział majątku dorobkowego małżonków,
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • sprawy o alimenty na rzecz dzieci, na rzecz małżonka po rozwodzie,
 • podwyższenie, uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
 • sprawy o ustalenie kontaktów rodzica z dzieckiem,
 • sprawy o egzekucję kontaktów,
 • sprawy o pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • sprawy o wyrażenie zgody na wydanie paszportu dla dziecka oraz wyjazd za granicę,
 • sprawy o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa


  Prawo Handlowe i Gospodarcze:


 • stała obsługa prawna firm, spółek cywilnych i handlowych,
 • zakładanie, rejestracja, przekształcanie i rozwiązywanie spółek, stowarzyszeń,
 • przygotowanie, opiniowanie i analiza umów cywilnoprawnych,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
 • dochodzenie roszczeń o zwrot zadatku lub zaliczki,
 • prowadzenie spraw w postępowaniu nakazowym i upominawczym,
 • reprezentowanie w postępowaniu zabezpieczającym,
 • reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym.


Prawo Administracyjne:


 • redagowanie pism i skarg w związku z działalnością organów administracji państwowej oraz jednostek samorządu terytorialnego,
 • przygotowywanie opinii prawnych w sprawach zleconych przez klienta, reprezentowanie klientów w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych.Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

 • reprezentacja pracowników i pracodawców we wszelkich sporach wynikających ze stosunku pracy,
 • analiza i opiniowanie prawne umów pracowniczych, umów o zakazie konkurencji,
 • ochrona pracownika w razie nieuzasadnionego lub bezprawnego wypowiedzenia umowy o pracę,
 • prowadzenie spraw o przywrócenie do pracy,
 • dochodzenie odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę, zwolnienie dyscyplinarne,
 • dochodzenie odszkodowań w związku z wypadkami przy pracy,
 • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia w związku z mobbingiem i dyskryminacją w pracy,
 • dochodzenie roszczeń w związku z odpowiedzialnością materialną pracowników,
 • prowadzenie spraw dotyczących zwolnień indywidualnych i grupowych,
 • sporządzanie sprzeciwów, odwołań od decyzji ZUS,
 • reprezentacja ubezpieczonych przed organami ZUS oraz na etapie postępowania sądowego.

Skontaktuj się z namiAdresy naszych placówek:
Pl. 20 Października 14, 63-100 Śrem
Ul. T. Kościuszki 55/4, 63-200 Jarocin

Telefon:
608683048
62 7474535

Adres email:
kancelaria@kapala-adwokat.pl

Nr rachunku bankowego:
BZWBK
04 1090 1131 0000 0001 1357 7473

Nip: 617-198-96-24
Regon: 301360197